オペラ作曲家別索引

オペラ対訳完成

その他対訳完成

このサイトについて

アクセス数

  • 今日  -
  • 昨日  -
  • 累計  -

翻訳エンジン
(Venus venter sin Elsker Mars. I Stedet Kommer hendes Mand Vulcanus hinkende. Han meddeler hende, at han staar i Begreb med at foretage en Rejse for at tilse nogle forstoppede Vulkaner, og paalægger hende at passe vel paa Huset. Derefter indfinder Mars sig. Opmuntrede ved Mandens Fraværelse giver de Elkende deres Følelser Luft. Da Ømheden er paa det højeste, synker der ned fra Loftet et uhyre Net, hvori de indvikles til Trods for deres Modstand. Derpaa kommer Vulkan tilbage og fører dem bort under Tilskuernes almindelige Jubel.)

FØRSTE STUDENT
Hvor Bacchus er,
maa Mars og Venus være.

ANDEN STUDENT
(til Dansemesteren og hans Kæreste, Danserinden - Mars og Venus)
Monsieur, Madam!
I gjør os vel den Ære.

FORSTE STUDENT
(Til Magistteren)
Nu op, Niels Just,
og syng til tak for Dansen
den Vise, som du ved,
saa faar du Kransen.

MAGISTEREN
Naar Mars og Venus
har endt deres Spil;
Petehej! Petehej! Peteheja!
Da træder den tredje Guddom til
Polemej! Polemej! Polemeja!
Eja se,: hvor de tre
i et. Bundt snurrer rundt
Rundadinellula!
Den ene er skøn som et Stjerneskud,

KOR
Petehej! Petehej! Petcheja!

MAGISTEREN
den anden er grum
som en brølende Stud.

KOR
Polemej! Polemej! Polemeja!
Eja se, hvor de tre
i et Bundt snurrer rundt,
Rundadinellula!

MAGISTEREN
Den tredje er som et Eventyr,

KOR
Petehej! Petehej! Peteheja!

MAGISTEREN
Han er mild som en Mø
og vild som et Dyr.

KOR
Polemej! Polemej! Polemcja!
Eja se, hvor de tre, etc

MAGISTEREN
Med Vinstok i Haand
og Krans om sit Haar,

KOR
Petehej! Petehej! Peteheja!

MAGISTEREN
han høster der, hvor de andre saar.

KOR
Polemej! Polemej! Polemeja!
Eja se, hvor de tre, etc

MAGISTEREN
Den Sjæl, som Venus til Døde Har kyst,

KOR
Petehej! Petehej! Petehej!

MAGISTEREN
Den modnes bare til Bacchi Lyst

KOR
Polemej! Polemej! Polemeja!
Eja se, hvor de tre, etc

MAGISTEREN
Den Jord, som Krigen
Har Blodig kyst,

KOR
Petehej! Petehej! Petehej!

MAGISTEREN
den lover Ranken en dobbelt Høst.

KOR
Polemej! Polemej! Polemeja!
Eja se, hvor de tre, etc

MAGISTEREN
Hvor Hjertet bløder for sidste Gang,

KOR
Petehej! Petehej! Peteheja!

MAGISTEREN
og Angsten klemmer Barmen trang

KOR
Polemej! Polemej! Polemeja!
Eja se, hvor de tre, etc

MAGISTEREN
der vokser Sæden
paa Bacchi Vang,

KOR
Petehej! Petehej! Peteheja!

MAGISTEREN
der rejser Guden sin Sejers Stang.

KOR
Polemej! Polemej! Polemeja!
Eja se, hvor de tre, etc

MAGISTEREN
Omkring den hvirvler
i Stjerneskær

KOR
Petehej! Petehej! Peteheja!

MAGISTEREN
den hele brogede Narrefærd.

KOR
Polemej! Polemej! Polemeja!

MAGISTEREN OG KOR
Eja se, hvor de tre
i et Bundt snurrer rundt,
Rundadinellula!

JERONIMUS
(halv beskænket)
Du er min Ven!
Kom, lad os drikke Dus!

MAGISTEREN
Jeg takker skyldigst, Hr. Jeronimus!

STUDENTER
Og dette skal være
vor Broder til Ære, Hurra!
En Rus skal han ha!
En Broderrus skal vi have,
saa Broder Rus kan rave!
Hurra! Hurra! for Border Rus, Hurra!

EN UNG STUDENT
En Rus skal han ha, Hurra!

FØRTE STUDENT
Hold Mund!
Du synger jo Fanden i vold. Fi donc!

HENRIK
(til Leander)
Løbet er frit.
Hr. Jeronimus gik for Anker.

LEANDER
Saa kom og slut dig til vort Kompagni.

HENRIK
(til Pernille)
Ak, hvilket himmellystigt Maskepi!
El sandt, min Snut?

LEONORA
(peger paa Leonard og Magdelone)
Hvem er det Par derhenne?
Kavaleren, synes mig, jeg skulde kende.

LEANDER
Ved ikke, skønt jeg næsten sværge tør,
at jeg har set den Dame før.

(til Leonard)

Monsieur! En lille Cirkel vi formere,
tør af Hans Kompagni vi profitere?

MASKARADEMESTEREN
Solodans med entrechats'

Dans

(Jeronimus gør under Dansen Forsøg paa at nærme sig Danserinden)

JERONIMUS
Hun er køn, den lille Kat.
Lille Skat! Pys! Pys!
Tror hun, at -
hun i Nat -

STUDENTER
Hys! Hys!
Hys! Hys!
Ha, ha! Ha, ha!

(peger paa Dansemesteren, der stille sig skindsyg an)

Se, se!

JERONIMUS
O ve! Goliat!

(til Magisteren)

Kammerat! He, he!
Mens med ham I Kruset tømmer,
jeg med hende Stuen rømmer, -
det er et dejligt Fruentømmer!

LEANDER
Skænk i! Skænk i!
Leve det glade Kompagni!

KOR
Tra la la la la la, tral a!

JERONIMUS
(gjor Haneben til Danserinden)
Lille Strik! Se, jeg fik
dig til sidst i Bestik!
Hik! Hik!
Thi dit Nik paa en Prik
har mig vist, hvor du gik.
Hik! Hik!
Min Taktik slog ej Klik,
du er mat som en Brik.
for mit -(hik!) - for mit - (hik!) -
for mit higende Blik,
lille Strik! sikke sik -
sikke Kik!
Dikke Dik! Dikke Dik!

(opdager Dansemesteren og forstummer)

Hik!

MAGISTEREN
Kom og drik!
Lad os se, hvor de tre
i et Bundt snurrer rundt.

(Under det følgende snurrer Dansemesteren og Danserin-den rundt med Jeronimus i bestandig stækere Fart.)

KOR
O, du gode, gamle Gubbe!
Hvorfor gik du
paa den slemme Maskarade?
Sad du ikke meget bedre
hjemme: i din egen, stille Gade?
O, du gode, gamle Gubbe!
Hvorfor har du valgt
at spille Bacchi Rolle?
O, du gode, gamle Gubbe!
Hvorfor vil du spille
Bacchi Rolle?
Han er mild imod de milde,
vild og grusom mod de kolde.
O, du gode, gamle Gubbe!
Hvorfor vil du efterstræbe
Nattens Kone,
naar du sidde kan med Hader
hjemme hos din egen Magdelone?
O, du gode, gamle Gubbe!
Paa hvert lystigt Peteheja
følger efter. alle Kunstens Regler
et gevaldigt Polemeja.
O, du gode, gamle Gubbe!
Hvorfor har du valgt
at spille Bacchi Rolle?
O, du gode, gamle Gubbe!
Hvorfor vil du spille
Bacchi Rolle?

JERONIMUS
(forpustet)
O ve! O ve!

KOR
Eja se, hvor de tre
i et Bundt snurrer rundt,
Rundadineilula!

(Maskarademesteren som Corporal Mors kommer ind fulgt af to sorte Husarer, der bærer en uhyre Urne.)

KORPORAL MORS
Tramtrara! Tramtrara! Tramtraratrara!
Giv Agt paa mit Signal!
Jeg er Hververkorporal
hos en gammel General
Giv Agt paa mit Signal!
Hør min Trommestoks Koral
og min Tappenstregs Moral!
I kender dog alle Corporal Mors.

KOR
Peteheja!

CORPORAL MORS
Med Knokkelfingre han slaar Chamade,

KOR
Polemeja!

CORPORAL MORS
hans Trommestikker
er Skovl og Spade.

KOR
Peteheja!

CORPORAL MORS
Saa ender den store Maskarade.

KOR
Polemeja!

CORPORAL MORS
Har I fattet min Moral,
saa giv Agt paa mit Signal
og var tause!
Kom, hver smuk og munter Maske,
kom og kast Ser Travestering
i min sorte Grydes Taske.
Giv Agt paa mit Signal! Giv Agt!

(atter som Maskarademester)

Kast Jer Maske
og bliv atter Støv og Aske!
Fem Minutters Pause!

(Der falder ligesom et Slør af Vemod over Forsamlingen.)

KOR
Ej Graad skal flyde, men uden Klagelyde
vi vandrer tavse til den sorte Gryde.

(Leonard og Magdelone ved Urnen)

MAGDELONE
I Sorgens Tone
jeg siger dig Farvel, min Ungdoms Krone.

LEONARD
Farvel, min Ungdoms Krone!

MAGDELONE
Min Gud! Hr. Leonard!

LEONARD
Fru Magdelone!

(Leander og Leonora ved Urnen)

LEANDER
Lad Drømmens "Flora"
kun svinde som en Skygge for Aurora.

LEONORA
Jeg har Leander.

LEANDER
O, min Leonora!

(Idet Leander og Leonora forlader Urnen, opdages de af Leonard og Magdelone, som næmer sig og taler med dem.)

HENRIK
Nu blir der Gilde.

PERNILLE
Det var jo netop saadan, som vi vilde.

HENRIK
O, Pernille!

PERNILLE
O, min Henrik!

ARV
(Ved urnen)
Gudskelov det fik en Ende,
hjem til Ane vil jeg rende!

(Jeronimus tager Næsen af, river Kransen af Hovedet og kaster dem fra sig.)

JERONIMUS
Ha, ha! - Der er min Knægt!

HENRIK
Vil Herren ikke hilse paa sin Slægt?

(Henrik præsenterer Leander)

LEANDER
Min hjerte Fader!

JERONIMUS
Ja, jeg skal hjertefadre Jer!
Jeg kunde smadre Jer! Jeg skal - jeg skal -

(opdager Magdelone)

hvad nu! Min Ko - jeg dør!

HENRIK
(afsides)
Jeg dør af Latter!

ARV
Ak, Jøsses dog, han dratter.

(Jeronimus opdager Leonard, bukker, forlegen og siger i en ynkelig og opgiven Tone:)

JERONIMUS
Og Monseigneur Leonard!

LEONARD
(smilende med Leander og Leonora ved Haanden)
Med Svigersøn og Datter.

ARV
Min Husbond gaar fra Snøvsen!

JERONIMUS
Bi lidt! Den Frøjken der - lad se
 -jeg aander atter - er altsaa den
du traf i Gaar paa Maskaraden?

STUDENTER
Vivat Jeronimus!

ARV
Det batter!

MASKARADEMESTEREN
Nu slut med Pausen!
Spil op Kehrausen!

KOR
Kehraus! Kehraus!
Dans ud! Dans ud! Dans ud!
Her danser du, her danser jeg,
her danser en og alle,
Her danser du, her danser jeg,
her danser en og alle.
Her danser Svenden med sin Brud.
Her danser Narren i sit sorte Skrud
og Munken i sit Messeskrud
og Oldingen, der gaar for Lud,
og Barnet med sin Skralle.
Vi danser, danser alle!
Kehraus! Kehraus!
Dans ud! Dans ud! Dans ud!
Thi Livet er et Stjerneskud.
Naar Døden raaber sit Kørud
i Livets Basseralle,
saa Jord og Himmel gjalde,
maa alle Stjerner falde!

HENRIK
Applaus! Applaus!
Klap ud! Klap ud!
Ja, klap os ud og pib os ud,
alt sam det nu kan falde.
I Fald vort Spil trods Frost og Slud,
trods Skyens Brud og Taagens Floud
og Kyndelmisses Nævetud
har bragt din Sjæl et Sommerbud,
dit Bifald vi paakalde.
Men har vort Spil ej slettet ud
en Rynke paa din Pandehud,
vi synge dog og tralle
vort Falle-ralle-ralle-ralle.

KOR
Kehraus! Kehraus!
Dans ud! Dans ud! Dans ud!
Her danser du, her danser jeg,
her danser en og alle!, etc
Vi danser, danser alle,
saa Jord og Himmel gjalde,
og synger Falle-ralle-ralle,
Falle-ralle-ra!
(Venus venter sin Elsker Mars. I Stedet Kommer hendes Mand Vulcanus hinkende. Han meddeler hende, at han staar i Begreb med at foretage en Rejse for at tilse nogle forstoppede Vulkaner, og paalægger hende at passe vel paa Huset. Derefter indfinder Mars sig. Opmuntrede ved Mandens Fraværelse giver de Elkende deres Følelser Luft. Da Ømheden er paa det højeste, synker der ned fra Loftet et uhyre Net, hvori de indvikles til Trods for deres Modstand. Derpaa kommer Vulkan tilbage og fører dem bort under Tilskuernes almindelige Jubel.)

FØRSTE STUDENT
Hvor Bacchus er,
maa Mars og Venus være.

ANDEN STUDENT
(til Dansemesteren og hans Kæreste, Danserinden - Mars og Venus)
Monsieur, Madam!
I gjør os vel den Ære.

FORSTE STUDENT
(Til Magistteren)
Nu op, Niels Just,
og syng til tak for Dansen
den Vise, som du ved,
saa faar du Kransen.

MAGISTEREN
Naar Mars og Venus
har endt deres Spil;
Petehej! Petehej! Peteheja!
Da træder den tredje Guddom til
Polemej! Polemej! Polemeja!
Eja se,: hvor de tre
i et. Bundt snurrer rundt
Rundadinellula!
Den ene er skøn som et Stjerneskud,

KOR
Petehej! Petehej! Petcheja!

MAGISTEREN
den anden er grum
som en brølende Stud.

KOR
Polemej! Polemej! Polemeja!
Eja se, hvor de tre
i et Bundt snurrer rundt,
Rundadinellula!

MAGISTEREN
Den tredje er som et Eventyr,

KOR
Petehej! Petehej! Peteheja!

MAGISTEREN
Han er mild som en Mø
og vild som et Dyr.

KOR
Polemej! Polemej! Polemcja!
Eja se, hvor de tre, etc

MAGISTEREN
Med Vinstok i Haand
og Krans om sit Haar,

KOR
Petehej! Petehej! Peteheja!

MAGISTEREN
han høster der, hvor de andre saar.

KOR
Polemej! Polemej! Polemeja!
Eja se, hvor de tre, etc

MAGISTEREN
Den Sjæl, som Venus til Døde Har kyst,

KOR
Petehej! Petehej! Petehej!

MAGISTEREN
Den modnes bare til Bacchi Lyst

KOR
Polemej! Polemej! Polemeja!
Eja se, hvor de tre, etc

MAGISTEREN
Den Jord, som Krigen
Har Blodig kyst,

KOR
Petehej! Petehej! Petehej!

MAGISTEREN
den lover Ranken en dobbelt Høst.

KOR
Polemej! Polemej! Polemeja!
Eja se, hvor de tre, etc

MAGISTEREN
Hvor Hjertet bløder for sidste Gang,

KOR
Petehej! Petehej! Peteheja!

MAGISTEREN
og Angsten klemmer Barmen trang

KOR
Polemej! Polemej! Polemeja!
Eja se, hvor de tre, etc

MAGISTEREN
der vokser Sæden
paa Bacchi Vang,

KOR
Petehej! Petehej! Peteheja!

MAGISTEREN
der rejser Guden sin Sejers Stang.

KOR
Polemej! Polemej! Polemeja!
Eja se, hvor de tre, etc

MAGISTEREN
Omkring den hvirvler
i Stjerneskær

KOR
Petehej! Petehej! Peteheja!

MAGISTEREN
den hele brogede Narrefærd.

KOR
Polemej! Polemej! Polemeja!

MAGISTEREN OG KOR
Eja se, hvor de tre
i et Bundt snurrer rundt,
Rundadinellula!

JERONIMUS
(halv beskænket)
Du er min Ven!
Kom, lad os drikke Dus!

MAGISTEREN
Jeg takker skyldigst, Hr. Jeronimus!

STUDENTER
Og dette skal være
vor Broder til Ære, Hurra!
En Rus skal han ha!
En Broderrus skal vi have,
saa Broder Rus kan rave!
Hurra! Hurra! for Border Rus, Hurra!

EN UNG STUDENT
En Rus skal han ha, Hurra!

FØRTE STUDENT
Hold Mund!
Du synger jo Fanden i vold. Fi donc!

HENRIK
(til Leander)
Løbet er frit.
Hr. Jeronimus gik for Anker.

LEANDER
Saa kom og slut dig til vort Kompagni.

HENRIK
(til Pernille)
Ak, hvilket himmellystigt Maskepi!
El sandt, min Snut?

LEONORA
(peger paa Leonard og Magdelone)
Hvem er det Par derhenne?
Kavaleren, synes mig, jeg skulde kende.

LEANDER
Ved ikke, skønt jeg næsten sværge tør,
at jeg har set den Dame før.

(til Leonard)

Monsieur! En lille Cirkel vi formere,
tør af Hans Kompagni vi profitere?

MASKARADEMESTEREN
Solodans med entrechats'

Dans

(Jeronimus gør under Dansen Forsøg paa at nærme sig Danserinden)

JERONIMUS
Hun er køn, den lille Kat.
Lille Skat! Pys! Pys!
Tror hun, at -
hun i Nat -

STUDENTER
Hys! Hys!
Hys! Hys!
Ha, ha! Ha, ha!

(peger paa Dansemesteren, der stille sig skindsyg an)

Se, se!

JERONIMUS
O ve! Goliat!

(til Magisteren)

Kammerat! He, he!
Mens med ham I Kruset tømmer,
jeg med hende Stuen rømmer, -
det er et dejligt Fruentømmer!

LEANDER
Skænk i! Skænk i!
Leve det glade Kompagni!

KOR
Tra la la la la la, tral a!

JERONIMUS
(gjor Haneben til Danserinden)
Lille Strik! Se, jeg fik
dig til sidst i Bestik!
Hik! Hik!
Thi dit Nik paa en Prik
har mig vist, hvor du gik.
Hik! Hik!
Min Taktik slog ej Klik,
du er mat som en Brik.
for mit -(hik!) - for mit - (hik!) -
for mit higende Blik,
lille Strik! sikke sik -
sikke Kik!
Dikke Dik! Dikke Dik!

(opdager Dansemesteren og forstummer)

Hik!

MAGISTEREN
Kom og drik!
Lad os se, hvor de tre
i et Bundt snurrer rundt.

(Under det følgende snurrer Dansemesteren og Danserin-den rundt med Jeronimus i bestandig stækere Fart.)

KOR
O, du gode, gamle Gubbe!
Hvorfor gik du
paa den slemme Maskarade?
Sad du ikke meget bedre
hjemme: i din egen, stille Gade?
O, du gode, gamle Gubbe!
Hvorfor har du valgt
at spille Bacchi Rolle?
O, du gode, gamle Gubbe!
Hvorfor vil du spille
Bacchi Rolle?
Han er mild imod de milde,
vild og grusom mod de kolde.
O, du gode, gamle Gubbe!
Hvorfor vil du efterstræbe
Nattens Kone,
naar du sidde kan med Hader
hjemme hos din egen Magdelone?
O, du gode, gamle Gubbe!
Paa hvert lystigt Peteheja
følger efter. alle Kunstens Regler
et gevaldigt Polemeja.
O, du gode, gamle Gubbe!
Hvorfor har du valgt
at spille Bacchi Rolle?
O, du gode, gamle Gubbe!
Hvorfor vil du spille
Bacchi Rolle?

JERONIMUS
(forpustet)
O ve! O ve!

KOR
Eja se, hvor de tre
i et Bundt snurrer rundt,
Rundadineilula!

(Maskarademesteren som Corporal Mors kommer ind fulgt af to sorte Husarer, der bærer en uhyre Urne.)

KORPORAL MORS
Tramtrara! Tramtrara! Tramtraratrara!
Giv Agt paa mit Signal!
Jeg er Hververkorporal
hos en gammel General
Giv Agt paa mit Signal!
Hør min Trommestoks Koral
og min Tappenstregs Moral!
I kender dog alle Corporal Mors.

KOR
Peteheja!

CORPORAL MORS
Med Knokkelfingre han slaar Chamade,

KOR
Polemeja!

CORPORAL MORS
hans Trommestikker
er Skovl og Spade.

KOR
Peteheja!

CORPORAL MORS
Saa ender den store Maskarade.

KOR
Polemeja!

CORPORAL MORS
Har I fattet min Moral,
saa giv Agt paa mit Signal
og var tause!
Kom, hver smuk og munter Maske,
kom og kast Ser Travestering
i min sorte Grydes Taske.
Giv Agt paa mit Signal! Giv Agt!

(atter som Maskarademester)

Kast Jer Maske
og bliv atter Støv og Aske!
Fem Minutters Pause!

(Der falder ligesom et Slør af Vemod over Forsamlingen.)

KOR
Ej Graad skal flyde, men uden Klagelyde
vi vandrer tavse til den sorte Gryde.

(Leonard og Magdelone ved Urnen)

MAGDELONE
I Sorgens Tone
jeg siger dig Farvel, min Ungdoms Krone.

LEONARD
Farvel, min Ungdoms Krone!

MAGDELONE
Min Gud! Hr. Leonard!

LEONARD
Fru Magdelone!

(Leander og Leonora ved Urnen)

LEANDER
Lad Drømmens "Flora"
kun svinde som en Skygge for Aurora.

LEONORA
Jeg har Leander.

LEANDER
O, min Leonora!

(Idet Leander og Leonora forlader Urnen, opdages de af Leonard og Magdelone, som næmer sig og taler med dem.)

HENRIK
Nu blir der Gilde.

PERNILLE
Det var jo netop saadan, som vi vilde.

HENRIK
O, Pernille!

PERNILLE
O, min Henrik!

ARV
(Ved urnen)
Gudskelov det fik en Ende,
hjem til Ane vil jeg rende!

(Jeronimus tager Næsen af, river Kransen af Hovedet og kaster dem fra sig.)

JERONIMUS
Ha, ha! - Der er min Knægt!

HENRIK
Vil Herren ikke hilse paa sin Slægt?

(Henrik præsenterer Leander)

LEANDER
Min hjerte Fader!

JERONIMUS
Ja, jeg skal hjertefadre Jer!
Jeg kunde smadre Jer! Jeg skal - jeg skal -

(opdager Magdelone)

hvad nu! Min Ko - jeg dør!

HENRIK
(afsides)
Jeg dør af Latter!

ARV
Ak, Jøsses dog, han dratter.

(Jeronimus opdager Leonard, bukker, forlegen og siger i en ynkelig og opgiven Tone:)

JERONIMUS
Og Monseigneur Leonard!

LEONARD
(smilende med Leander og Leonora ved Haanden)
Med Svigersøn og Datter.

ARV
Min Husbond gaar fra Snøvsen!

JERONIMUS
Bi lidt! Den Frøjken der - lad se
 -jeg aander atter - er altsaa den
du traf i Gaar paa Maskaraden?

STUDENTER
Vivat Jeronimus!

ARV
Det batter!

MASKARADEMESTEREN
Nu slut med Pausen!
Spil op Kehrausen!

KOR
Kehraus! Kehraus!
Dans ud! Dans ud! Dans ud!
Her danser du, her danser jeg,
her danser en og alle,
Her danser du, her danser jeg,
her danser en og alle.
Her danser Svenden med sin Brud.
Her danser Narren i sit sorte Skrud
og Munken i sit Messeskrud
og Oldingen, der gaar for Lud,
og Barnet med sin Skralle.
Vi danser, danser alle!
Kehraus! Kehraus!
Dans ud! Dans ud! Dans ud!
Thi Livet er et Stjerneskud.
Naar Døden raaber sit Kørud
i Livets Basseralle,
saa Jord og Himmel gjalde,
maa alle Stjerner falde!

HENRIK
Applaus! Applaus!
Klap ud! Klap ud!
Ja, klap os ud og pib os ud,
alt sam det nu kan falde.
I Fald vort Spil trods Frost og Slud,
trods Skyens Brud og Taagens Floud
og Kyndelmisses Nævetud
har bragt din Sjæl et Sommerbud,
dit Bifald vi paakalde.
Men har vort Spil ej slettet ud
en Rynke paa din Pandehud,
vi synge dog og tralle
vort Falle-ralle-ralle-ralle.

KOR
Kehraus! Kehraus!
Dans ud! Dans ud! Dans ud!
Her danser du, her danser jeg,
her danser en og alle!, etc
Vi danser, danser alle,
saa Jord og Himmel gjalde,
og synger Falle-ralle-ralle,
Falle-ralle-ra!|新しいページ|検索|ページ一覧|RSS|@ウィキご利用ガイド | 管理者にお問合せ
|ログイン|