Function tarai(x As Long,y As Long,z As Long) As Long
	If x <= y Then
		tarai=y
		Exit Function
	End If
	tarai = tarai(tarai(x-1,y,z),tarai(y-1,z,x),tarai(z-1,x,y))
End Function